Политика за поверителност

Политиката отразява изискванията на Регламент 2016/679, Закон за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му във връзка с получаването, обработването, съхранението и унищожаването на личните данни на физическите лица

Информация за нас
„Би ту ен трейд“ ООД или Администраторът, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206772270, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002,
ул. Константин Величков 69, Тел: 0896950930; e-mail: info@8cell.bg
Информация за контакти „Би ту ен трейд“ ООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти
„Би ту ен трейд“ ООД
гр. Пловдив 4002, ул. Константин Величков 69
info@8cell.bg
Длъжностно лице по защита на личните данни: Тодор Ангелов – управител фирма

„Би ту ен трейд“ ООД обработва Вашите лични данни с цел да Ви предостави по-добро обслужване. Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с конкретна причина и не може да се извършва без ограничение.
Настоящата „Политика за поверителност“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни
Обработката на личните Ви данни се извършва с цел:
– установяване на самоличността на клиента при запитване, поръчка и/или покупка.
– изготвяне на персонализирана оферта и изпращане на сметка/фактура за предоставените търговски услуги.

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например например:
– предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
– задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
– предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Категории лични данни, които обработваме:
данни за идентификация:

– трите имена, постоянен и/или настоящ адрес;
други данни:
– лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
– информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към „Би ту ен трейд“ ООД и от „Би ту ен трейд“ ООД при анулация на направена поръчка;

Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на „Би ту ен трейд“ ООД и нашите клиенти, ние прилагаме всички необходими мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и българското законодателство.
Ние полагаме всички усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от Вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана на електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и и др., за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

Съхранение и опазване на личната информация:
Ние съхраняваме предоставената ни лична информация, толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целта, за която са събрани и обработени личните данни, съобразно с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и българското законодателство. След постигане на целта, за която са събрани, личните данни ще бъдат унищожени.

Вие имате следните права при обработване на личните Ви данни:
Право на информация:

Вие имате право да поискате:
– информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
– съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
– да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

Право на възражение:
По всяко време имате право да:
– възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:
– оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
– обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
– повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат.

Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Вашите права можете да защитите като подадете жалба до КЗЛД www.cpdp.bgгр. София , бул. Проф. Цветан Лазаров 2 ‚ електронна поща kzld@cpdp.bg или до съда.

Оттегляне на съгласие:
Вие имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Актуалност и промени на политиката
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за поверителност, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

.

Търсите информация за конкретен 3D принтер или услуга и не откривате това, което Ви интересува?

Консултирайте се лично с наш специалист като се обадите на телефон 0896 950 930 или ни изпратете запитване, за да Ви върнем незабавно обаждане.